Wednesday, March 11, 2009

Prayers of the Holy Rosary (in Japanese)

Inori No Kotoba o Seirei (Prayer to the Holy Spirit)
Dozo Seirei wa kutte to seijitsu no shinzo ni mitashite kudasai. Tari, dozo Anato no Kami no Ai no Hi ga karera ni o raitoappo sutte kudasai. Anata no Seishin ni okutte kudasai, tari karera ga hikiokosimasu desu. Tari Anata wa chikyu no kao ni koshin sumashu.

Watashitachi Saseru Inomasu (Let us Pray)
O Kamisama, Dare wa Seirei no Hikari, seijitsu no shinzo ni oshimashita, sore hodo onaji seishin, dozo watashitachi wa honto ni kashiko desu, ka mo shirenai, to Kare no Nagusame ni itsuka ureshii, kanaete kudasai. Iesu Kirisuto, watashitachi no Kamisama, yokogitte. Watashi shinjimasu.

Watashi Shinjimasu (The Apostle’s Creed)
Watashi wa Shensei Kamisama shinjimasu, Sugoko Kyoryoku na Otosan, tengoku to chikyu no Sozoshu. Watashi wa Iesu Kirisuto ni shinjimasu, Kare no Hitori Musuko, watashitachi no Kamisama, Dare wa Chikara no Seirei ni ninshi sumashita. Shojo Mary ni umaremashita. Pontius Pilate no shita ni kurushimimashita, jujika ni shinimashita, maiso surimashita. Kare wa shinda hito ni orimashita. Dai san no hi, Kare wa shinda hito kara mo ichido ni tachiagamashita, Kare wa tengoku ni tachiagamashita. Kare wa Otosan no Migigawa ni suwamasu. Kare wa kurashi to shinda ni handan sumashu mo ichido ni modette kumashu. Watashi wa Seirei ni shinjimasu, Shensei Katorriku no Kyokai ni, seijin no atsumari, tsumi no yurushi ni, shinda hito no fukkatsu ni, to eien no inochi ni. Watashi shinjimasu.

Watashitachi no Otosan (The Lord’s Prayer)
Watashitachi no Otosan, tengoku ni, Anata no Namae wa Shinsei desu. Anata no Okoku wa kumasu. Anata no Ishi wa sumasu, chikyu ni, toki ni tengoku ni desu. Kono hi, dozo watashitachi no pan no mainichi wa ataete kudasai. Dozo watashitachi no tsumi yurishite kudasai, toki ni watashitachi wa, are wa dare ga watashitachi ni yorikakatte tsumi o okasimasu, yurusimasu. Dozo yuwaku annai surenai de kudasai. Ga dozo jaaku kara haitatsu sutte kudasai. Watashi shinjimasu.

Yoi Mary (Hail Mary)
Yoi Mary, Kamisama kara de ippai no sansei, Kamisama wa Anato to desu. Anata wa josei ni kakomarete ni shukufuku sumasu, to shikyu no kudamono, Iesu Kirisuto, ni shukufuku sumasu.

Shensei Mary, Kamisama no Okasan, ima to watashitachi no shi no jikan, dozo watashitachi ni inotte kudasai. Watashi shinjimasu.

Eiko Desu (Glory Be)
Otosan ni, to Musuko ni, to Seirei ni Eiko desu. Yo ni hajimari, to ima, to itsu mo, sekai nashi de owari. Watashi shinjimasu.

Fatima Inori no Kotoba (Fatima Prayer)
O, watashi no Iesu, dozo watashitachi no tsumi yurushite kudasai, dozo watashitachi wa jigoku no hi sukette kudasai, to mina no tamashii wa tengoku ni dandan to mukatte kudasai, toku ni are wa dare ga Anata no jihi ni taihen hitsuyo to sumasu. Watashi shinjimasu.

Yoi Shensei Joo (Hail Holy Queen)
Yoi Shensei Joo, Jihi no Okasan, watashitachi no Inochi, Shinsetsu, to Nozomi. Watashitachi, Eve no aware to bomei-sha kodomo, wa namida no tani ni mochu de amasu to shikushiku nakimasu, Anata ni sakebimasu. Taihen yasashii boei, dozo watashitachi no ho e, Anata no jihibukai me ni furikaette kudasai. Tare no ato de kore, watashitachi no bomei, wa shinsei na Anata no shikyu no kudamono, Iesu Kirisuto, dozo watashitachi ni miette kudasai. O Nasekebuka, o Aijo no Fukai, o Shinsetsu, Shojo Mary.

Dozo watashitachi ni inotte kudasai, Kamisama no Okasan, sore hodo watashitachi wa Iesu Kirisuto no yakusoku ni atai suru ni sumasa. Watashi shinjimasu.

Watashitachi Saseru Inomasu (Let us Pray)
O Kamisama, Dare no Mono Hitori Musuko, Kare no Inochi, Shi, no Fukkatsu ni, watashitachi inochi no eien no hobi ni konyu sumasu, dozo kandete kudasai, watashitachi wa Anata ni tangan sumasu, sore hodo Shensei Rosary no nazo ni jukko sumasu, watashitachi wa karera ni manemasu, ka mo shirenai, to karera no yakusoku ni emasu. Onaji Iesu Kirisuto, watashitachi no Kamisama, yokogitte. Watashi shinjimasu.

Watashitachi no Subete no Kokka no Shujuko Inori no Kotoba (Our Lady of All Nations Prayer)
Kamisama Iesu Kirisuto, Kamisama no Hitori Musuko, Dozo Ima Anata no Seishin wa chikyu no mukagawa ni okutte kudasai. Dozo seirei wa subete no kokka no shinzo ni ikutte saseru kudasai, sore hodo karera wa daraka sutte, saigai, to senso kara ni iji sumasu, ka mo shirenai. Subete no Kokka no Shujuko, Dare ichido Mary wa deshimashita, watashitachi no Kaunsera desu, ka mo shirenai. Watashitachi shinjimasu.

Dozo Omoidashite Kudasai (Memorare)
Dozo omoidashite kudasai, Taihen Yasashii Shojo Mary, sore hodo ga shitte imasen koto ga nai, sore hodo dareka wa dare ga Anata no hogo ni tonde ikimashita, to Anata no tasuke ni tangan sumashita, to Anata no chusai ni sagasimashita, nashi de enjo ni okiwasuremashita. Kore jishin kyofu de furueta kara reikan o emashita, watashi wa Anata ni tonde ikimasu, O shojo no Shojo, watashi no Okasan! Anata ni kumasu, Anata no mae ni tatte imasu, tsumibukai to kanashimi ni. O Tango wa Niku ni sumashita no Okasan, dozo watashi no seigansho ni keibetsu surenai de kudasai. Ga Anata no jihi ni kiko emasu to henji o sumasu. Watashi shinjimasu.

Ketsumatsu Inori No Kotoba (Concluding Prayer)
Kami no enjo wa watashitachi to ni todomarimasu itsumo, ka mo shirenai. Watashi shinjimasu.

Shinda no tamashii, Kamisama no jihi to Mary no kanashimi ni to yogore no na shinzo no chusai yokogitte, kamisama no eien no hikari ni mimasu to heiwa ni yasumimasu, ka mo shirenai. Watashi shinjimasu.

Itsumo, Kamisama no shukufuku wa watashitachi ni orimasu to taizai sumasu, ka mo shirenai. Watashi shinjimasu.

Tari: Shinsei na Jurika no choko wa watashitachi kara subete no ja-aku na seishen o oiharaimasu, ka mo shirenai. Otosan no Namae ni, to Musuko ni, to seirei ni, Hitori Shensei Kamisama ni Shensei san Hito san, sekai nashi de owari. Watashi shinjimasu.